خدایا !
خطاها و گناهانم بی شمارند .
اما رحمت تو بیش از تمامی آنهاست .
تو هر روز فرصت زندگی تازه را به من می بخشی .
خدایا ! مرا خردی عطا کن ،
تا درست را از نادرست تشخیص دهم .
و مرا نیروی آن بخش
تا راه های ناهموار را بپیمایم .
 
خدایا ! ناپاکم و گناه آلود .
اما می دانم
اگر نگاه رحمتت را بر من بیفکنی ،
قلب من
چون برف سپید و پاک خواهد شد .
و آنگاه به حضور پر نورت
راه خواهم یافت .
دسته ها : ادبی - راز و نیاز
چهارشنبه جهاردهم 12 1387
X