دینم این است

من دل به زیبایی ، به خوبی می سپارم     دینم این است
من مهربانی را ستایش می کنم       آئینم این است
من رنجها را با صبوری می پذیرم     دردم این است

من زندگی را دوست می دارم     آرزویم همه این است

انسان و باران و چمن را می ستایم


دسته ها : ادبی - عشق - زندگی - شعر
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
X